תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

א.      כללי

1.       האמור להלן נכתב בלשון זכר למען הנוחות בלבד, אולם מתייחס לשני המינים כאחד.

2.       תנאי שימוש אילו מופנים כלפי כל העושה או המבקש לעשות שימוש ביישומון (אפליקציית) "פייפר פון" (באנגלית: Paper Phone), על כלל המידע, התכנים והשירותים המוצגים בה, באשר הוא (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").

3.       השימוש ביישומון (אפליקציית) "פייפר פון" (להלן: "האפליקציה" או "היישומון" או "פייפר פון"), על כלל תכניה ושירותיה, מותנה בקבלת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בכללותם כאמור במסמך זה אשר מהווים רישיון שימוש לשימוש ב"פייפר פון" והסכם משפטי בינך ובין החברה המפעילה את "פייפר פון" (להלן: "החברה"). לפיכך, הנך מצהיר בזאת כי הנך בן 18 לפחות וכי הנך כשיר להתקשר משפטית בהסכם זה. כל המשתמש ב"פייפר פון" מתבקשים לקרוא היטב את תנאי השימוש ומדיניות פרטיות זה ולמלא אחר תנאיו והוראותיו.

4.       יובהר בזאת, כי בעצם הורדת "פייפר פון" למכשיר סלולארי, טאבלט, מחשב וכיוב' (להלן: "מכשיר") והשימוש בה, בין כלקוח משלם ובין אם לאו, הלקוח מסכים ומתחייב לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, וחזקה כי קרא אותם בעיון וכי הוא מבין אותם במלואם.

5.       אם משתמש כלשהו אינו מסכים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, יש להפסיק את השימוש בה ולמחוק/להסיר את היישומון (אפליקציה) מהמכשיר לאלתר. משתמש המעוניין לשאול שאלה כלשהי בקשר לאמור בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות, מוזמן ליצור קשר עם החברה.

6.       החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות מידי פעם, ללא כל צורך במתן הודעה מיוחדת למשתמשים ותנאים אלו יהיו מחייבים מרגע פרסומם ב"פייפר פון".

7.       האפליקציה מאפשרת קבלת מספר טלפון זמני נוסף על גבי המכשיר, וכן שליחה וקבלת הודעות כתובות וכן קבלה והוצאת שיחות טלפון.

8.       השירותים שהאפליקציה מספקת מבוססים אינטרנט ופועלים בטכנולוגיית VOIP. לפיכך, חלה חובה על המשתמש להיות מחובר לרשת האינטרנט (בין רשת אינטרנט מקומית ובין רשת אינטרנט סלולארית). באחריות המשתמש לשאת בכל עלויות החיבור לאינטרנט ותעבורת הנתונים באופן בלעדי.

ב.      היקף הרשיון לשימוש ב"פייפר פון"

9.       החברה או מי מטעמה הינם היחידים הרשאים להעניק רישיון לשימוש ב"פייפר פון". עצם הורדת האפליקציה למכשיר המשתמש, המשתמש מקבל רישיון שימוש בלבד באפליקציה. אין בהורדת האפליקציה בכדי להעניק זכות כלשהי בקשר עם האפליקציה ו/או השירותים הניתנים בה ו/או מספרי הטלפון אשר בהם ישתמש המשתמש.

10.   רישיון זה מאפשר למשתמש להשתמש באפקליציה על מכשיר בבעלות המשתמש בלבד.

11.   רישיון זה הינו רשיון מוגבל, ואינו ניתן להעברה, השאלה, מכירה, הפצה וכיוב' על ידי המשתמש.

12.   השימוש ב"פייפר פון" אסור לקטינים ומיועד למשתמשים בני 18 ומעלה, אשר רק להם יינתן רשיון לשימוש ב"פייפר פון".

13.   השימוש ב"פייפר פון" הנו באחריותו הבלעדית של המשתמש. כל משתמש מתבקש לעשות שימוש רגיל וסביר ב"פייפר פון" ובכל מקרה לא לעשות בו כל שימוש שלא הותר במפורש על ידי החברה או לנצל את ה"פייפר פון" ואפשרויות השימוש בו לכל מטרה הנוגדת כל דין ו/או לעשות ב"פייפר פון" או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.

14.   תנאי השימוש מחייבים את משתמש גם בקשר עם ביצוע כל פעולה בו כגון: שימוש במידע ובתכנים המוצגים ב"פייפר פון" ובכלים האחרים המוצעים ב"פייפר פון", הכוללים בין היתר אך לא רק, שימוש בקישורים, פרסומות וכיוב' המוצגים ב"פייפ פון" ולרבות השירותים, המידע והתכנים המוצעים בו, השארת הודעות קוליות, ביצוע וקבלה של שיחות טלפון, שליחות הודעות וקבלתן.

15.   תנאי רשיון זה יחולו על כל השדרוגים הניתנים על ידי החברה המחליפים ו/או המשלימים את שירות החברה, אלא אם כן שדרוג כזה מלווה ברשיון נפרד.

16.   המשתמש מתחייב לשפות את החברה או כל צד שלישי על כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן שייגרם להם כתוצאה מהפרת תנאי הרשיון כאמור.

17.   רישיון זה הינו אישי בלבד והמשתמש רשאי לעשות בו שימוש אך ורק במכשיר שהינו בבעלותו או בשליטתו או באחיזתו כדין. כמו כן, המשתמש עשוי לשאת באחריות ובהשלכות כל מעשה, מחדל או פעולה שלא כדין ו/או בניגוד לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות אשר יעשו מרשיונו האישי של המשתמש לשימוש ב"פייפר פון".

18.   היה ומכשיר של המשתמש מחובר או עשוי להיות מחובר לרשת כלשהי המאפשרת גישה ו/או צפייה במכשירו של המשתמש על ישומיו ובהם "פייפר פון" ממכשירים אחרים באשר הם המחוברים לאותה רשת, אזי, אין לעשות כל שימוש ב"פייפר פון" כל אותה העת שמכשירו של המשתמש מחובר לאותה רשת.

19.   לחברה שיקול הדעת המלא האם להעניק רשיון למשתמשים באשר הם ואם לאו. לפיכך, החברה אינה מתחייבת להעניק רשיון לכל משתמש.  

20.   החברה רשאית, מעת לעת, לשנות את מראה "פייפר פון", מבנה "פייפר פון", כמו כן לבצע כל שינוי בשירותים הניתנים על-ידי "פייפר פון", בהיקף ובזמינות השירותים. למען סר ספק, החברה אינה מחויבת למסור הודעה מוקדמת, בשום צורה ו/או אופן, בקשר לשינוי כלשהו כמפורט בסעיף זה, ולמשתמש לא תהא כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

ג.       קניין רוחני וזכויות יוצרים

21.   יישום "פייפר פון" ועדכוניו הינם בבעלותה הבלעדית של החברה והמשתמש אינו רשאי להעתיק, לפרק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות של "פייפר פון" ומאפייניו או לנסות ולפצח את קוד המקור על כלל מרכיביו ו/או הנדסה חוזרת.

22.   זכויות יוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות התכנים הכלולים בו ובשמו, המוגנים בין היתר על פי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007, וכל הזכויות הללו שייכות לחברה. אין לעשות שימוש מסחרי בתכנים אלה ו/או כל שימוש אחר שאינו שימוש עצמי, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת החברה. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר ל"פייפר פון" הם של החברה בלבד. "פייפר פון" (בעליו, החברה, עובדיה ומפעיליה), המצוי בשם המתחם www.paperphone.co.il או בכל שם מתחם אחר השייך לה, וכל השייך לה, הכולל בין היתר אך לא רק, כתובות הדוא"ל, התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש המשתמשים ולשימוש מפעילי "פייפר פון", לרבות הממשקים, התכנים, הכלים, והשירותים המוצעים או מוצגים בו או המתאפשרים באמצעותו או כל מידע דיגיטלי, סיסמאות וקודי מקור, עמודיו וממשקיו, מאגרי נתונים, לרבות עיצוב "פייפר פון", ממשקי המשתמש ותכניו הרעיוניים, הטקסטואליים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו הנם קניינם הבלעדי של החברה

23.   כל המנסה לבצע כל פעולה תחת פרק זה, מפר את זכויות היוצרים וקניינה הרוחני של החברה וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ב"פייפר פון" ועל כן יהא חשוף לתביעה משפטית מצד החברה על כל המשתמע מכך.

24.   בכל מקרה בו מתבצעת הפרה של קניין רוחני באמצעות האפליקציה ו/או השירותים המסופקים באמצעותה, יש צורך לדווח לחברה בגין אותה הפרה המתבצעת באמצעות האפליקציה ו/או שירותיה. לחברה הזכות הבלעדית על פי שיקול דעתה לחסום את הגישה של המשתמש לאפליקציה ו/או שירותיה.

ד.      השימוש ב"פייפר פון"

25.   כל פעילות והשימוש ב"פייפר פון" הינה באחריות המשתמש בלבד.

26.   החברה רשאית לקבוע בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כי השימוש ב"פייפר פון", כולו או חלקו, יהיה לאחר הרשמה מראש, בכל דרך בה החברה תבחר. עם זאת, החברה רשאית, בכל עת,  לבטל כל זכות שימוש, אם ניתנה, וזאת ללא כל צורך בכל הנמקה או בהודעה מוקדמת.

27.   החברה רשאית, בכל עת, למנוע מכל משתמש את הגישה ל"פייפר פון", וזאת על פי שיקול דעתה המלא. כמו-כן, בידי החברה הסמכות הבלעדית והמוחלטת, להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מהצגתו בשלמותו או בחלקו, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.

28.   אין להשתמש ב"פייפר פון" לצורך שליחת הודעות פרסומיות מכל סוג, הכוללים בין היתר אך לא רק, הודעה אשר מעודדות הוצאת כספים בכל דרך או בניגוד לחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס"ח-2008.

29.   ההרשמה כמנוי ל"פייפר פון", מיועדת ומותרת לגילאי 18 ומעלה בלבד. בהרשמה של כל משתמש, המשתמש מצהיר כי גילו אכן מעל 18 שנה.

30.   ישנה חובה מיוחדת לדייק בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ל"פייפר פון" ולצורך הקשר השוטף עם המנוי. יובהר, כי הרישום ל"פייפר פון" הוא לשימוש האישי והבלעדי של המשתמש הנרשם, המשתמש הנרשם אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לכל אדם אחר.

31.   חל איסור לרשום אדם אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול מסך המכשיר בזמן הרישום ולאחר שהוסברו לו כל תנאי מתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הנה עבירה פלילית.

32.   המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שלחברה אין יכולת או אפשרות לבדוק, לסנן או לנפות את המנויים הנרשמים ל"פייפר פון".

33.   החברה רשאית לדרוש חידוש רישום ו/או פרטיהם של המשתמשים הרשומים, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. החברה רשאית לשנות, בכל עת, ומעת לעת, את המגבלות המפורטות לעיל ו/או להוסיף מגבלות חדשות, ולא תהיה למשתמש כל זכות או טענה בגין כך.

34.   המשתמש מתחייב לשמור על הכללים הבאים ביחס לסיסמא אשר תשמש לגישה לחשבון המשתמש ולשירותי "פייפר פון" המאפשרים גישה אך ורק לבעלי חשבון משתמש (להלן: "הסיסמא"):

                                                                          i.      אין לגלות את הסיסמא לאחר או להזינה בהודעת דוא"ל.

                                                                        ii.      על המשתמש להחליף את הסיסמא אחת ל- 3 חודשים.

                                                                      iii.      על הסיסמא להכיל לפחות 6 תווים, מתוכם לפחות סיפרה אחת ואות לועזית (a-z) אחת.

                                                                      iv.      הסיסמא אינה יכולה להכיל את שם המשתמש, מספר זיהוי, תאריך לידה, מילה מילון או את הנזכרים לעיל כאשר סדר האותיות שלהם הפוך.

35.   המשתמש מתבקש להודיע לחברה באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו או על חשבון אשר נוצר תוך הפרת הוראות סעיפי תנאי שימוש ומדיניות הפרטיות.

36.   המשתמש מאשר לחברה לשלוח לתיבת הדוא"ל שלו, לפי הפרטים שהוזנו בחשבון המשתמש, עדכונים ואישורים ביחס לפעולות המשתמש ב"פייפר פון" וכן הודעות לעניין שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או נספחיו.

37.   ידוע למשתמש כי השימוש באפליקציה ושירותיה כרוכים בתשלום בהתאם למחירים כפי שיוצעו מעת לעת על ידי החברה. המשתמש מצהיר ומתחייב כי הוא ישלם לחברה את התשלומים המגיעים לה בהתאם לחבילות אשר הוא רכש במועדם.

38.   ידוע למשתמש כי אין כל התחייבות לספק מספר קו מסוים לשימוש המשתמש וכי הקצאת המספר הינו בהתאם למספרים הפנויים. כמו כן, ייתכן וקו מסוים שימש גורם כזה או אחר לתקופה מסוימת ולאחר מכן הוא יוקצה למשתמש אחר. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר עם האמור בסעיף זה.

ה.      שירותים והגבלת אחריות

39.   יובהר בזאת, כי "פייפר פון" משמשת כפלטפורמה בלבד לביצוע שיחות טלפון מקו וירטואלי, , שליחה וקבלת הודעות כתובות על ידי משתמשים ואינה אחראית על התכנים ו/או תוכן שיחות הטלפון ו/או הודעות כתובות אשר המשתמשים מבצעים, אשר הינם באחריותם של המשתמשים בלבד. תוכן שיחות הטלפון ו/או ההודעות בתא הקולי ו/או הודעות כתובות וכן כל שירות אחר של החברה אינם נערכים או נבחנים על ידי החברה ומוצגים כפי שהם (AS IS) והחברה אינה מתחייבת למהימנותם, נכונתם ודיוקם ולא תישא בכל אחריות, במישרין או בעקיפין, הנובעת בקשר לתוכן שיחות הטלפון ו/או ההודעות בתא הקולי ו/או ההודעות הכתובות ו/או בכל שירות אחר של החברה.

40.   סליקת כרטיסי אשראי מתבצעת באמצעות ספק חיצוני והחברה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי שנמסרו באמצעות האפליקציה.

41.   ידוע למשתמש כי מספר הטלפון בו הוא משתמש באפליקציה, בין אם הוא בחר באותו מספר ובין לאו, והקו ו/או המספר אשר המשתמש משתמש בו אינו שייך למשתמש, אין לו כל זכות בקשר עם הקו ו/או המספר.

42.   המשתמש מאשר ומסכים שהשימוש באפליקציה הוא באחריותו הבלעדית והוא נושא בכל הסיכון בקשר עם השימוש באפליקציה. השירותים המסופקים באמצעות האפליקציה מסופקים במצבים "AS IS", עם כל הפגמים, תקלות, באגים, שגיאות וכיוב' הקיימים ו/או שעלולים להיווצר, וללא כל אחריות מכל מין וסוג שהוא לשירותים ו/או איכותם ו/או תוכנים ו/או טיבם. החברה אינה מתחייבת ו/או מציגה מצג כלשהו בקשר עם קבלת הנאה כלשהי ו/או תועלת משימוש באפליקציה. כמו כן, המשתמש מוותר יודע כי ייתכן ויהיו פגמים ו/או שגיאות ו/או הפרעות במהלך השימוש באפליקציה ו/או שירותיה. כן, החברה אינה מתחייב לפעול לתיקון כל פגם ו/או שגיאה הקיימת באפליקציה ו/או בשירותיה.

43.   אין במידע המפורסם ו/או המצוי באמצעי הפרסום השונים בקשר עם השימוש ו/או המלצות שימוש ו/או אפשרויות שימוש באפקליקציה כדי להוות הצגת מצגים ו/או אחריות ו/או אפשרויות שימוש באפליקציה ו/או בשירותי האפליקציה.

44.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מפעם לפעם את תנאי השימוש, התקנון, מדיניות הפרטיות, מסלולי ההצטרפות, מספר החינם, שימוש חינם, אם בכלל, בהודעות או הורדת האפליקציה בחינם וכל רכיב כזה או אחר שהיא תמצא לנכון.

45.   במהלך השימוש ב"פייפר פון" המשתמש עלול להיתקל בתוכן שייחשב לפוגעני, מגונה או מעורר התנגדות. עם זאת ולאור הסכמת המשתמש כאמור בסעיף __ לעיל, המשתמש מסכים למעשה להיחשף לכלל התכנים המופיעים ב"פייפר פון" ולא תהיה לחברה כל מחויבות כלפי המשתמש מכל סיבה שהיא, הכולל בין היתר אך לא רק, בגין תוכן שיתכן כתוכן פוגעני, מגונה או מעורר התנגדות, לרבות מסרים, שיחות מטרידות, מאיימות, משמיצות, פוגענייות או בלתי חוקיות שייתכן שיקבל המשתמש כתוצאה משימוש בשירותי "פייפר פון".

46.   המשתמש מצהיר מתחייב בזאת לעשות שימוש סביר וכדין ב"פייפר פון" ולא לעשות כל פעולה שלא הותרה מפורשות מאת החברה. המשתמש אחראי באופן אישי ובלעדי לנכונות המידע אותו מעביר המשתמש על ידי "פייפר פון". החברה אינה מקבלת על עצמה, בשום צורה או אופן, אחריות כלשהי לתכנים המפורסמים או מועברים בין המנויים ו/או המשתמשים.

47.   השימוש בקו טלפון נוסף אינו נועד לשימוש ככל טלפון רגיל, ומוגבל לשימוש אישי בלבד ושאינו מסחרי.

עקב כך קיימת הגבלה על כל המוגדר כ"שימוש סביר" באפליקציה:

שליחת 600 הודעות או לחילופין שימוש ב300 דקות לשיחות יוצאות- בחודש.

מנוי פייפר פון אשר יחצה את גבול זה ייחסם מלשלוח הודעות והתקשרות.

48.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר ומתחייב שלא להציג תכנים מכל סוג, שאינם חוקיים או אסורים על פי כל דין ו/או בניגוד לתנאי השימוש.

49.   מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת שלא להשתמש בשירותי "פייפר פון" בכל דרך כדי להטריד, להתעלל, לעקוב, לאיים, להשמיץ, לדלות מידע, להפר או לפגוע בזכויותיו של כל צד אחר ו/או כל פעולה המנוגדת לדין. העברה או פרסום על ידי ו/או באמצעות "פייפר פון" מידע שקרי, מאיים, משמיץ, מעליב, פוגע בפרטיות הזולת, גזעני אסור בתכלית האיסור. כמו כן, אין לבצע שימוש ב"פייפר פון" ובתכנים המופיעים בו, שמהותו או חלקו הוא הפרה של חוקי מדינת ישראל.

50.   חל איסור לעשות ב"פייפר פון" שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.

51.   המשתמש מצהיר בזאת, כי התכנים שהוא מעלה ל"פייפר פון" הנם בהתאם לכל דין. כמו כן, המשתמש מצהיר בזאת, כי אין בהם הפרת זכויות יוצרים ו/או פגיעה מוסרית באחרים ו/או הפרת צו איסור פרסום ו/או לשון הרע ו/או הוצאת דיבה ו/או פגיעה בפרטיות.

52.   המשתמש מצהיר ומתחייב כי אם יפר את הצהרותיו לעיל, יהיה מחויב לשפות את החברה או מי מטעמה לרבות צדדים שלישיים בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן שיגרמו, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרתו כאמור.

53.   המשתמש הינו האחראי הבלעדי לכל תקשורת מכל סוג ולכל תוכן שאותו משתמש מציג ו/או מעביר באמצעות שירותי האפליקציה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור ולנקוט בצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שמפר הוראה זו , על פי שיקול דעתה הבלעדי ובכפוף להוראות החוק, הסרת התוכן הפוגעני מהשירות, השעייה או שלילת החשבון של מפירים כאלו ולדווח על כך לרשויות אכיפת החוק.

54.   החברה שומרת לעצמה את הזכות לחקור ולנקוט בפעולות שונות ובצעדים משפטיים מתאימים נגד כל מי שמפר הוראה אלו לעיל, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות השעייה או שלילת החשבון של מפרים כאלו ודיווח לרשויות אכיפת החוק.

55.   השימוש באפליקציה מותנה בחיבור לרשת האינטרנט היות והשימוש בשירותי האפליקציה נעשים בטכנולוגית VOIP - Voice Over IP, השימוש ביישום וכל תעבורת האינטרנט בו נעשית בידיעה ובאחריות המשתמש ובכפוף למגבלות חבילת הגלישה שלו ו/או השימוש באינטרנט אלחוטי. המשתמש מוותר בזאת באופן סופי וגמור על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלפי החברה בקשר עם נפח ו/או כמות הגלישה של המשתמש בעצם חיבורו ושימושו באפליקציה. החברה לא תישא בכל אחריות בקשר עם חיובי המשתמש בגין צריכת אינטרנט ו/או נפח תעבורת נתונים וכיוב' כתוצאה מהשימוש ו/או הורדה של האפליקציה.

56.   החברה עושה כל שביכולתה על מנת ש"פייפר פון" ושירותיה יהיו זמינים בכל מקום נתון. עם זאת, החברה אינה יכולה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא "נפילות" של שירותי האפליקציה. לפיכך, החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד או אובדן שיגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, בקשר לאי זמינות השירותים של האפליקציה מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה רשאית, מעת לעת, להפסיק את השימוש ב"פייפר פון" לצורכי תחזוקה וארגון "פייפר פון" ללא הודעה מראש. מובהר בזאת כי לא יינתן פיצוי כספי/זיכוי כלשהו, בגין תקלות או הפסקות בשירות ו/או ב"פייפר פון".

57.   החברה תפעל כמיטב יכולתה ובאמצעות האמצעים העומדים לרשותה לצורך מניעת פריצות למערכות החברה, תיקון תקלות, שגיאות, באגים וכיוב', אולם אין בכך כדי לחסום כל אפשרות פריצה, תקלה, באגים, גורמים עויינים אשר יצוטטו למערכות של החברה ו/או האפליקציה, גורמי צד שלישי וגורמים אחרים שעלולים לפגוע בעקיפין או במישרין במערכות החברה ו/או האפליקציה. המשתמש מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר עם האמור בסעיף זה.

58.   השימוש ב"פייפר פון" והשירותים המוצעים בה הינם על אחריותו ובשיקול דעתו של המשתמש בלבד. החברה אינה אחראית לטיב ולאיכות השירות של צדדים שלישיים ו/או לכל נזק, הפסד, או אובדן שייגרם למשתמש, במישרין או בעקיפין, בקשר לשירותים, מעשים או מחדלים של צדדים שלישיים כלפי המשתמש או כלפי כל אדם אחר, אף אם פנה המשתמש לצדדים שלישיים אלו מתוך שימוש ב"פייפר פון".

59.   החברה שומרת את הזכות ואת שיקול דעתה הבלעדי, לשנות, להשעות, להסיר, להגביל, לנטרל או להפסיק את "פייפר פון" או כל אחד ממרכיביה ו/או משירותיה, לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת, כולל בין היתר אך לא רק, בגין שימוש לא סביר ו/או לא חוקי באפליקציה, וכן הסרת משתמש ו/או חסימה לשירותי האפליקציה ו/או חסמה של מספר טלפון אשר הוקצה למשתמש כלשהו. יובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לכל נזק, הפסד, הוצאה או אובדן שייגרם כתוצאה מפעולות אלו.

60.   החברה אינה נושאת באחריות, מכל מין וסוג, לתוכן מודעות, "באנרים" או לחומר פרסומי כלשהו ב"פייפר פון", האחריות הינה על המפרסמים בלבד.

61.   הימצאות קישורים ("לינקים") לאתרים או (יישומונים) אפליקציות אחרות לא מהווים ערובה או התחייבות לתכנים באתרים או ביישומונים (אפליקציות) אליהם מופנה הקישור, מבחינת מהימנותם, שלמותם, או כל בחינה אחרת והחברה לא תישא באחריות כלשהי בקשר לכך.

62.   המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא הבעלים היחיד והחוקי של כל הזכויות, הכוללים בין היתר, כל זכויות קניין רוחני, בכל תוכן המועלה ו/או המועבר על-ידו באמצעות האפליקציה, לרבות מידע טקסטואלי או חזותי, תמונות, תמונות סטילס, קטעי וידאו ואודיו, ובכלל זה השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, קודי מחשב, קבצים גרפים, לרבות יישומים, רעיון, עיצובים, פיתוח, יצירות, עיצוב גראפי, המצאה, מכשיר, יצירות מוזיקליות, ידע ויישומים דומים אחרים (להלן: "התוכן האישי").

63.   המשתמש מתחייב בזאת לשפות ו/או לפצות את החברה ו/או בעליה ו/או מפעיליה ו/או כל מי מטעמה ו/או כל צד שלישי באופן מלא, בגין כל נזק, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם כתוצאה מדרישה, טענה ו/או תביעה של צד שלישי כלשהו בקשר עם אי מילוי התחייבויות המשתמש כאמור לעיל ו/או אי נכונות הצהרותיו ו/או לגבי כל טענה להפרת זכויות או לפגיעה בקניין רוחני, וזאת על פי דרישתו הראשונה של החברה ו/או הפועל מטעמו. כמו כן, המשתמש מתחייב לשתף פעולה עם החברה ככל שיידרש, על מנת לסייע לחברה להתמודד מול תביעות צדדים שלישיים בקשר עם הפרת זכויותיהם.

64.   המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מתחייב לא לעשות כל פעולה בתכנים המופיעים ב"פייפר פון", כולל הכנסת שינויים מכל מין וסוג, שכפול, שידור, העתקה, הפצה, הצגתם ברבים, פרסום ו/או מסירתם ו/או מכירתם לצד ג', וזאת ללא אישורו בכתב של החברה ו/או מי מטעמה.

65.   מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יובהר כי ככל שהמידע או התכנים המופיעים ה"פייפר פון" (לרבות מידע חזותי או טקסטואלי, מידע כלכלי, פרטי כתובות, שימוש במנועי חיפוש, מידע מקצועי, שימוש במידע שהושג ממודעות לוח וממודעות פרסומיות) יהיו שגויים, משובשים, לא מדויקים, מוטעים מיסודם וכו', מכל סיבה שהיא, לרבות עקב טעויות אנוש ו/או מחדלים ו/או תקלות טכניות ו/או מעשים ו/או מחדלים של החברה ו/או מפעיליה ו/או משתמשיה ו/או צדדים שלישיים, המשתמש מסכים בזאת כי האחריות הבלעדית לכל נזק עקיף ו/או ישיר שייגרם לו כתוצאה משימוש ו/או מהסתמכות על המידע כאמור תחול עליו באופן בלעדי, ובנוסף, החברה לא תישא באחריות לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם לו, מכל מין וסוג, כתוצאה משימוש כלשהו שעשה בתכנים ובמידע המתפרסמות בו ו/או מהסתמכות עליה. מובהר בזאת כי "פייפר פון" מהווה כלי ליצירת קשר טלפוני, החברה לא תישא באחריות ו/או חבות, מכל מין וסוג, בגין שימוש ו/או הסתמכות על מידע זה.

66.   המשתמש מצהיר, כי ידוע לו והנו מסכים לכך שהוא עשוי להינזק בנסיבות ובמגבלות הגלישה באינטרנט, בין בשליטת החברה ובין שלא בשליטתה. המשתמש מצהיר כי יתכנו תקלות, שיבושים, אבדן מידע, מידע מוטעה, אובדן אפשרות הגלישה, כולל בין היתר אך לא רק, נפילת שרתים, הפסקות חשמל, פריצות מחשבים, וירוסים, האקרים, גניבת מידע אישי או כלכלי ושימוש במידע זה ו/או בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש לחברה, ועוד חבלות ו/או טעויות אנוש וכל תקלה שהיא. בנוסף, מצהיר המשתמש כי למרות ידיעה והכרה, באפשרות המשתמש להינזק עקב האמור לעיל, ובכל זאת מסכים המשתמש כי אין החברה ו/או נושאי משרה בה ו/או מפעיליה ו/או צדדים שלישיים הקשורים בה, אחראים בצורה כלשהי לנזקים אפשריים אלו, והמשתמש מתחייב שלא לתבוע ו/או לטעון כנגד החברה בגין תקלות או נזקים אלו.

67.   למען הסר ספק, החברה אינה אחראית לכל נזק מכל מין וסוג, ישיר או עקיף, הנגרם, או העלול להיגרם, כתוצאה משימוש במידע חסוי, או אישי דרך "פייפר פון".

68.   החברה לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים ו/או המוצגים ב"פייפר פון" ובכל מכשיר בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים ו/או מכשירים סלולאריים ו/או טאבלטים וכיוב' של המשתמשים ב"פייפר פון" וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו, לרכוש או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

69.   מובהר כי אף שהחברה נוקטת באמצעים לאבטחת תוכן חשבון המשתמש, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.

70.   מסירת פרטים אישיים רגישים, למשל, פרטים פיננסיים או פרטים אינטימיים, שלא לצורך רכישת שירותים מהחברה, נעשים על אחריות המשתמש בלבד. החברה לא תהא אחראית בגין דליפה ו/או זליגה בכל דרך של מידע שנמסר לחברה.

71.   ידוע למשתמש כי השירותים כרוכים בעלות כספית. בכל מקרה ובכפוף לדין, לא ניתן לקבל החזר בגין שימוש בשירות ו/או רכישת חבילות כפי שמוצעים באפליקציה.

72.   ידוע למשתמש כי אין אפשרות לחייג לכל המספרים בכללם למספרי 1-800, 1-900 ודומיו וכן למשטרה, מכבי אש, מד"א או כל מוקד חירום אחר.

73.   ידוע למשתמש כי אין אפשרות לחייג למספרים בחו"ל.

74.   המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי השירותים המוצעים ו/או המסופקים על ידי האפליקציה אינם מהווים תחליף לקו טלפון סלולארי סטנדרטי ואין במצגים ו/או פרסומים ו/או מידע אחר אשר הגיע ו/או יגיע למשתמשים כדי להוות אלטרנטיבה להחזקת קו טלפון סלולארי סטנדרטי.

75.   בשום מקרה החברה ו/או מי מטעמה ו/או מפעיליה לא יהיו אחראים לכל מין וסוג של נזק, נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא, ללא הגבלה, לרבות, נזק בגין אובדן רווחים, אובדן נתונים, הסתמכות, הפרעה לעסק או לכל נזקים או אובדן מסחריים אחרים, נובעים או הקשורים לשימוש או חוסר היכולת להשתמש באפליקציה, הנגרמים על זאת, ללא קשר לפירוש האחריות (חוזית, נזיקית או אחר).

76.   אתה מצהיר ומתחייב כי אתה מסכים שלא להשתמש ביישום  למטרות האסורות לפי חוק מדינת ישראל.

ו.        הסכמה לשימוש בנתונים

77.   המשתמש מסכים ומתיר לחברה לאסוף ולהשתמש בנתונים טכניים במכשיר, התנהגות גולשים, ניטור ומדידה, לרבות נתונים על מערכת ההפעלה, יישומים המותקנים בו וציוד היקפי, כל זאת על מנת לאפשר לחברה לבצע עדכוני תוכנה ותמיכה וכן לשפר את המוצר וחוויית המשתמש בו.

78.   החברה עושה מאמצים על מנת להגן על שלמות המידע ואבטחת המידע מפני גישה של צדדים שלישיים אליו, וכל זאת באמצעות שמירת סודיות והפעלת אמצעי אבטחה ואמצעים ארגוניים אחרים. החברה פועלת כמיטב יכולה בכדי להגן על המידע מפני גישה ו/או שימוש.

79.   שימוש במידע זה יעשה מבלי לזהות את המשתמש באופן אישי.

80.   משתמש שאינו מעוניין שמידע כלשהו ייאסף וייאגר באתר, מוזמן להפסיק ולהשתמש באתר.

81.   בעת שימוש ב"פייפר פון" נאסף על המשתמש מידע אשר נמסר על ידו ביודעין וכן מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים:

a.       מידע הנמסר ביודעין הנו, לדוגמה, מידע הנמסר על ידי משתמש במסגרת יצירת חשבון משתמש – מידע זה מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו ויכול לכלול מוצרים ושירותים שרכש או ביקש לרכוש, אמצעי התשלום אשר שימשו אותו וכן הלאה.

b.      מידע המשמש לצרכים סטטיסטיים הנו מידע מצטבר אשר אינו מזהה את המשתמש אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיו. מידע זה כולל, בין היתר, פרסומות בהם צפה המשתמש, העמודים שבהם עיין, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנה וכן הלאה.

82.   הנתונים אשר ייאספו יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותם. השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, לשם הצרכים הבאים:

a.       שימוש תקין בשירותים השונים ב"פייפר פון".

b.      שיפור, שינוי, ביטול, העשרת או התאמת השירותים והתכנים המוצעים ב"פייפר פון".

c.       התאמת תכני פייפר פון", שירותים או מוצרים לתחומי ההתעניינות של המשתמש.

83.   השרת של "פייפר פון" מתעד באופן אוטומטי מידע שהמכשיר של המשתמש שולח אליו כשהמשתמש מבקר ב"פייפר פון".

84.   החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את הפרטים האישיים והמידע שנאסף על המשתמש (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותו אישית), ללא קבלת הסכמת המשתמש מראש, אלא במקרים המפורטים להלן:

·         במידה והמשתמש הפר את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות או בצע באמצעות "פייפר פון", או בקשר איתו, פעולות הנראות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות מסוג זה, החברה רשאית למסור את המידע לרשויות לאכיפת החוק ו/או לצד שלישי הנפגע מהפרת תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, לפי הנדרש;

·          במידה ויינתן צו שיפוטי המורה לחברה למסור פרטים של המשתמש או מידע אודותיו לצד שלישי ו/או על פי דרישת הרשויות לאכיפת החוק;

·         בכל מקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לחברה;

·         בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה למנוע נזק חמור לגופו של המשתמש או לרכושו או לרכושו של צד שלישי;

·         אם החברה תארגן את פעילות "פייפר פון" במסגרת גוף אחר ו/או במקרה שהחברה תחליט להתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות "פייפר פון" עם פעילותו צד שלישי, החברה תהא זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מהמידע שנאגר אודות המשתמש או כל מידע סטטיסטי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו;

85.   למרות האמור לעיל, החברה שומרת על עסקיה וחברות האשראי עימן היא עובדת, הבנקים ומוסדות אחרים המעניקים לחברה שירותים נלווים מפני הונאות וביטולי עסקאות. בכל מקרה בו משתמש יפעל ליצור החזר חיוב של כרטיס האשראי שיש בו משום הונאה, החברה תפעל בשיתוף עם חברת כרטיסי האשראי הרלוונטית, הבנק או המוסד האחר ועם הרשויות לאכיפת החוק כדי לחקור את העניין. במקרה כאמור, יתכן והחברה תמסור פרטים אודות המשתמש או כל פרט אינפורמציה שנמצא לנכון בכפוף לדין. העיסוק בפעילויות שמטרתן החזרי תשלום לגיטימיים אינו חוקי והחברה שומרת לעצמה את הזכות לתבוע החזר של תשלומים והוצאות שנשאה כדי להגיב לבקשות להחזר חיוב שיש בהן משום הונאה.

86.   תשומת הלב כי מסירת כתובת דוא"ל לחברה, בין בכדי לקבל הצעות למתן שירותים ובין בנסיבות אחרות, מהווה הסכמה של המשתמש לחברה לשלוח חומר פרסומי אודות שירותים ו/או פעילויות ו/או מוצרים. באפשרות המשתמש, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה על ידי מילוי הוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

87.   לתשומת לב המשתמש, מידע על המשתמשים נאסף לעיתים גם באמצעות צדדים שלישיים, למשל מפרסמים שונים ומנועי חיפוש. איסוף מידע מסוג זה, אינו קשור בשום צורה ו/או אופן לחברה.

88.   החברה רשאית להגביל נגישות למידע למי מהמשתמשים, אם ליחיד ו/או לרבים ו/או למנוע גישה למידע ו/או לתכנים ו/או לשימוש בכלים ו/או במוצרים הקשורים ב"פייפר פון", אם למשתמש ספציפי ואם לכלל ציבור המשתמשים, וכל זאת על פי שיקול דעתה הבלעדי, כולל על ידי חסימת משתמש בכדי שלא יתאפשר למשתמש גישה ל"פייפר פון" ואף על ידי חסימת משתמש, וזאת כדי שאותו משתמש לא יוכל לעשות שימוש ב"פייפר פון".

89.   על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע לגביו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו.

a.       פנייה כזאת יש להפנות באמצעות הדוא"ל לכתובת הדוא"ל contact@paperphone.co.il

b.      בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש,  המשתמש זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע.

90.   בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תשלח על כך הודעה למשתמשים אשר אישרו קבלת דיוור ישיר וכן תפורסם על כך הודעה.

ז.        סימני מסחר

a.       סימן המסחר "" "כי לפעמים פשוט צריך מספר טלפון נוסף" משמש את החברה לצורך סימון שירותיהם ומוצריהם ואין להשתמש בו ללא קבלת רשותם המפורשת.

b.      יתר סימני המסחר המופיעים ב"פייפר פון" הנם בחזקת בעליהם, לפי העניין.

ח.      סיום

91.   רשיון השימוש ב"פייפר פון" כאמור בתנאי שימוש ומדיניות הפרטיות, הינו בתוקף עד לסיום שימוש המשתמש ביישום (אפליקציה) (סיום המנוי).

92.   במידה ויפר המשתמש את תנאי הרישיון, תנאי השימוש, מדיניות הפרטיות ו/או כל הגבלה בשימוש באפליקציה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את רשיון השימוש לאלתר וכן לחסום למשתמש את הגישה לאפליקציה ו/או לקו הטלפון בו עשה שימוש עד לאותו מועד, וזאת ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי להיות מחוייבת במתן החזר כלשהו ו/או תישא באחריות כלשהי בגין הביטול.

93.   עם סיומו של המנוי או ביטול הרשיון, המשתמש מתחייב לחדול מלהשתמש ב"פייפר פון" לאלתר ולהשמיד את כל העותקים, חלקיים או מלאים, של היישום (אפליקציה).

ט.     שונות

94.   החברה רשאית לשנות את שם היישום (אפליקציה) או להפסיק פעילותה בכל עת.

95.   החברה רשאית לשנות בכל עת את התקנון ותנאי השימוש ללא הודעה מראש.

96.   החברה שומרת לעצמה הזכות לחסום את הגישה ל"פייפר פון" לכל מי שיפר הוראות תנאי שימוש ומדיניות פרטיות זה וכל זאת בלי לגרוע מזכותה לנקוט בכל הליך משפטי לפי דין.

97.   המשתמש מצהיר ומסכים בזאת כי הוא האחראי הבלעדי לכל התכנים ו/או המידע שנמסר על ידו ומתחייב לפצות מיידית את החברה בגין כל נזק ישיר או עקיף (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרם לחברה כתוצאה מהפרת תנאי השימוש ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

י.        שיפוט

98.   הדין שיחול על תנאי שימוש אילו ו/או על כל עניין הקשור עם "פייפר פון" הינו הדין הישראלי בלבד.

99.   מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הקשור עם תנאי השימוש ו/או  "פייפר פון" יהיה בבתי הדין שבמחוז תל אביב על פי סמכותם.